ОНЛАЙН ОБСЛУЖВАНЕ

hero_documents

Ползвайки услугата Онлайн обслужване Вие и Вашата компания:

Получавате 20% отстъпка от стойността за услугата – получавате всичко, което стандартно се включва в еднократното или абонаментното ни обслужване;

Печелите време за постигане на поставените фирмени срокове за функциониране на обекта;

Получавате допълнителна информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността;

Изготвяне в срок и изпращане с куриер на всички готови документи – Вие само трябва да ги одобрите, подпишете и подпечатате;

Получавате неограничен брой безплатни консултации, указания и съвети по ел. поща или телефон;

На Вашата ел. поща редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса Ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време;

Конфиденциалност и лоялност – предоставената ни информация от Вас ще бъде третирана като строго поверителна и ще бъде използвана единствено и само за осъществяване на възложената консултантска услуга. Всички предоставени материали се прилагат към изготвената документация.

ВСЕКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

  1. ДОГОВАРЯНЕ– предварителни консултации, предоставяне на ценовопредложение и договор за изпълнение на консултантски услуги, заплащане –  изцяло или на части – авансово (50 %) и окончателно (50 %), по фирмена банкова сметка срещу издадени фактури.

  2. ПОДГОТОВКА– изпращане на необходимата информация за обекта,запознаване и анализиране – преглед на съществуващата до момента архитектурна документация, използвани помещения, видове храни, манипулация с тях, планирани дейности за осъществяване на дейността, организация на работа и др., предоставяне на информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността;

  3. РАЗРАБОТВАНЕ– изпълнение на възложените услуги и изготвяне надокументация – ТД, Добри производствени и хигиенни практики (Система за самоконтрол), НАССР система и др. за обекта – работни процедури – уточняване на отговорности, подготовка на заповеди, работни инструкции, технологична схема, работни форми за попълване, обучение на персонала;

  4. ПРЕДСТАВЯНЕ– предаване на документацията – протоколи за отчитане на всеки изпълнен етап и дейност, фактури с приемо-предавателен протокол;

  5. ВЪВЕЖДАНЕ– прилагане на изготвената документация в обекта;

  6. ПРОМЕНИ– след проверка на документацията, с цел регистрация на обекта – извършване на допълнителни корекции в документацията, съгласно препоръките на контролните органи, при необходимост.

Ние ценим Вашите време и средства!

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОФЕРТА НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »