СТАНДАРТИ

FSSC 22000Untitledsss copypng

Производителите на храни, които доставят или планират да доставят продукти на основните търговци на дребно или на големите фирми за брандирани хранителни продукти, могат да се възползват от сертификацията по FSSC 22000.

Сертификация на системите за безопасност на храните (или още FSSC 22000) покрива ключовите изисквания на множество съществуващи стандарти и програми за безопасност на храните, включително: GMP, HACCP, SQF, BRC, IFS и GlobalGAP. FSSC 22000 е най-цялостният стандарт за системи за управление на безопасността на храните, защото включва изцяло ISO 22000, програми за предварителни изисквания, характерни за определени сектори (PRPs), като например ISO/TS 22002-1 и ISO/TS 22002; HACCP и приложимите стъпки на CODEX.

Стандартът FSSC 22000 е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Това позволява на вашата организация да използва стандарта FSSC 22000, за да спази изискванията на редица глобални търговци на дребно или големи фирми за брандирани хранителни продукти чрез една единствена, международно призната система за управление на безопасността на храните.

Производителите на храни, които вече са сертифицирани по ISO 22000, имат нужната основа и се нуждаят само от преглед на допълнителните изисквания, за да спазят стандарта FSSC 22000. При сключване на договор нашите опитни одитори могат да помогнат на Вашата организация да се улесни сертифицирането. Ако Вашата организация вече участва в някои от съществуващите програми за безопасност на храните, обсъдени тук, можем да Ви помогнем да направите една крачка напред и безпроблемен прехода към сертификация по FSSC 22000.

FSSC 22000 може да се прилага в организации с произволна големина или сложност, които се занимават с производство на храни. Няма значение дали са със стопанска цел или не, нито дали са държавни или частни фирми. Тук се включват производители на:

 • Бързо-развалящи се животински продукти

 • Бързо-развалящи се зеленчуци

 • Продукти с дълъг срок на съхранение при стайна температура

 • Хранителни съставки с изключение на технически и технологични помощни съставки

През юли 2011 г., сертификационният обхват на FSSC 22000 беше разширен, за да включи производството на опаковъчни материали, следвайки публикуването на PAS 223 (днес познат като ISO/TS 22002-4) – програми за предварителни изисквания и дизайн за безопасност на хранителните продукти в производството и осигуряването на хранителни опаковки. Този стандарт обхваща четири сектора на опаковките: пластмаси, хартия и картон, метал и стъкло.

 

 

 

haccp-principi_0123123 copy

Какво е HACCP? 

 • HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, което в превод означава “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”. Критичните точки са точки от технологичния цикъл на храните, в които има вероятност да се появят биологични, химически и физически опасности, които да окажат негативно въздействие на храните и човешкия организъм. Критичните точки за контрол трябва да се управляват, с цел задържане нивото на опасността, нейното намаляване или елиминиране.

 • HACCP е научно обоснован и систематичен подход. НАССР системата има изключително превантивен характер, свързан с предотвратяване на рисковете от замърсяване на храните и намаляване вероятността от тяхната поява.

 • В основата на изискванията на HACCP са залегнали принципите на Codex Alimentarius. Публикациите на Codex Alimentarius, съдържащи препоръки, касаещи безопасността на храните, които са включени в законодателствата на страните членки на ЕС. Като общ документ е разработена директива 93/43/EEG на Съвета на Европа, която е базирана на  указанията на Codex Alimentarius.

 • Успешното приложение и внедряване на НАССР система е в тясна зависимост от добре специфицирани, документирани и напълно функциониращи програми за хигиена на храната, основани на изискванията на Codex Alimentarius.

 • Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първичното производство (на плодове, зеленчуци, животни и други за човешка консумация), през производство, транспортиране, съхранение, дистрибутиране, търговия, опаковане и преопаковане, сервиране, до крайната консумацията на храната от човека.

Следователно HACCP системите са приложим за всички звена от хранителната верига, както и такива които произвеждат опаковки за хранителни продукти, препарати за почистване и дезинфекция за хранителни обекти, храни за животни и препарати за растителна защита.

Принципи на системата НАССР

HACCP се базира на седем основни принципа:

 1. Анализ на опасностите

Определяне на всички потенциалните опасности, свързани с отделните етапи на технологичната преработка на храните, анализ на опасностите и оценка на риска от тях, обсъждане на контролни мерки.

 1. Определяне на Критичните Контролни Точки или CCP (Critical Control Point)

Определяне на точките, в които вероятността от поява на опасност, оказваща влияние на човешкия организъм, изисква допълнителна намеса за предотвратяване на риска, свеждане до минимум или елиминиране на вероятността от появата на опасност.

 1. Определяне на критична граница и въвеждането й

Критичната граница е прагова стойност на критерий, която разделя приемливата от неприемливата стойност на дадена опасност. Определената критична граница за даден периметър трябва да бъде спазвана, за да е сигурно, че CCP е под контрол.

 1. Установяване на система на мониторинг /контрол/ на CCP чрез наблюдение

Система на контрол с оглед осигуряването, че всяка CCP е под контрол, т.е. че критичните граници се спазват.

 1. Установяване на корективни действия /мерки/

Корективни действия се предприемат, когато мониторингът показва, че определена CCP е извън контрол. Тогава настъпилата ситуация трябва веднага да бъде коригирана чрез предприемане на подходящи действия.

 1. Установяване на процедури за верификация /проверка/ на системата

Те са с цел потвърждаване, че системата НАССР работи ефективно, както и откриване на евентуални недостатъци, на база данните от контрола на идентифицираните контролни и критични точки.

 1. Въвеждане на документация

Документация включва всички процедури и записи, подходящи за прилагането

Принципите и предварителните стъпки за изграждане на НАССР система, описани в Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) са в основата на всички останали стандарти свързани с безопасността на храните: ISO 22000 , IFS Food , IFS Logistics, IFS Broker,BRC (Global standard for food safety)

 

Защо е нужна системата НАССР на предприятията?

 • Внедряването на тази система се изисква от търговци, стремящи се да купуват безопасна продукция.

 • Чуждите инвеститори охотно правят капиталовложения, ако има действащ НАССР в предприятието.

 • Дава преимущество при участието във важни търгове.

 • Включва се в законодателството и регламента на много страни. Когато производител иска да излезе на външния пазар, прилагането на НАССР е задължително.

 • изисква се от Закона за храните.

 • признава се от много застрахователни компании и е сериозен аргумент при съдебни искове

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

 

line
footer
Translate »