ВЪТРЕШНИ ОДИТИ


odit-2Внедрената система за управление в съответствие с гореизброените стандарти, трябва да бъде поддържана, актуализирана и оптимизирана непрекъснато, както и да бъде проверявана поне веднъж годишно, с цел да се определи дали е все още в съответствие с изискванията на съответния стандарт и дали е внедрена и поддържана ефикасно.

Вътрешният одит обхваща всички процеси на организацията и приключва с доклад, удостоверяващ съответствието на системата за управление със съответния стандарт. В случай на открити несъответствия по време на одита, те се документират и се формулират съответните коригиращи действия, които е необходимо да бъдат предприети за отстраняването им.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »